I. Úvod

 1. Podmienky a pravidlá účasti v súťaži platia pre súťaž prebiehajúcu na instagrame @feelthewool a facebooku @feelthewool.sk od 24.09.2019 do 30.09.2019, ktorej výherca získa klbko SILK-DEGRADÉ od Concept by KATIA v hodnote 21,95 €.

 

II. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže (ďalej len Súťaž) je spoločnosť ftw spol. s r. o., 155, Kráľov Brod 925 41, IČO: 52 241 424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 44150/T.

 2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

III. Účastníci Súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.

 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

 

IV. Pravidlá Súťaže

 1. Pre zaradenie do súťaže je potrebné:

      a) v prípade zapojenia sa cez instagram - sledovať účet @feelthewool na instagrame

      b) v prípade zapojenia sa cez fecebook - sledovať účet @feelthewool.sk naa facebooku

      c) označiť dva účty v komentári

   2. Porota vyhodnotí Súťaž 1.10.2019. Víťaza bude kontaktovať prostredníctvom správy na sociálnej sieti, cez ktorú sa do           súťaže zapojil.

    3. Počet komentárov, ktorými je možné sa prihlásiť je neobmedzený.

 

V. Výhra

 1. Výherca získa SILK-DEGRADÉ od Concept by KATIA v hodnote 21,95 €.

 2. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

 3. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

 4. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

 5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

 6. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

 7. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

 

VI. Spôsob odovzdania výhry

 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza prostredníctvom správy na sociálnej sieti, cez ktorú sa do súťaže zapojil.

 2. Súťažiacemu, ktorý bol určený ako výherca, Organizátor zašle výhru Slovenskou poštou.

 3. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

 4. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

 5. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

 

VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže organizátorovi na marketingové účely a iné účely súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže na e-mail info@feelthewool.sk. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na výhru v súťaži.

 

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

 2. Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.feelthewool.sk.

 4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

 5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

 6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

V Galante 24.09.2019

Veľa štastia :)